Моля, прочетете

ПРАВИЛАТА

И УСЛОВИЯ

Уважаеми потребители, по-долу можете да се запознаете с нашиет правила и условия, чрез които работата ще стане още по-лесна и приятна. Ако имате допълнителни въпроси - не се колебайте да ни пишете. Ще се радваме да Ви помогнем!
Моля, внимателно прочетете
ПРАВИЛА И
УСЛОВИЯ
Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ни пишете. Ще се радваме да помогнем!
I. Предмет
Чл.1 Настоящите общи условия регулират отношенията межу
– ЗИЙЛОТ ГРУП ООД / ЕИК: 202884585
– ЗИЙЛОТ АЙ-ТИ СОЛУШЪНС ЕООД / ЕИК: 204907399,
Наричани накратко – АдваУъркс

и

– Посетителите на уеб сайта – www.advaworx.com
– Физическите и юридически лица ползващи предлаганите от АдваУъркс услуги,
Наричани накратко – Клиент.

Чл.2 Чрез зареждането на сайта и ползването на услугите на АдваУъркс, клиентите се съгласяват с настоящите правила и условия и всички бъдещи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. Данни за АдваУъркс /Титуляр на сайта/
Чл.3 Информация относно „АдваУъркс“
Зад „АдваУъркс“ стоят дружествата:
– ЗИЙЛОТ ГРУП ООД / ЕИК: 202884585
– ЗИЙЛОТ АЙ-ТИ СОЛУШЪНС ЕООД / ЕИК: 204907399, със:
Седалища и адрес на управление: гр. Сливен, Ж.к. Дружба, Бл. 9, вх. В, ет. 3, ап. 12
Данни за кореспонденция: гр. Сливен, Ж.к. Дружба, Бл. 9, вх. В, ет. 3, ап. 12, office@advaworx.com

Чл. 4 Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. Интелектуална собственост
Чл.5 Всички публикации, текстови и визуални под формата на изображения в сайта на АдваУъркс са под закрилата на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“ и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на АдваУъркс.

Чл.6 Всяко нерегламентирано използване на материалите публикувани в сайта на АдваУъркс, без опоменато разрешение, представлява нарушение, за което се носи административно-наказателна и наказателна отговорност според разпоредбите на действащото българско законодателство.

IV. Правила при използване на услугите на АдваУъркс
Чл.7 За всеки проект на стойност над 1000 лв без ДДС задължително се сключва договор между АдваУъркс и клиента.

Чл.8 Всеки проект на стойност до 1000 лв без ДДС, при желание на АдваУъркс, се изплаща на 100% предварително преди започване на работа по него.

Чл.9 Всеки проект на стойност над 1001 лв без ДДС, до 1999 лв без ДДС се изплаща на два транша – съответно 50% капаро и 50% при завършване на проекта.

Чл.10 (1) Всеки проект на стойност над 2000 лв и до 8000 лв без ДДС, се изплаща на три транша:
- 30% капаро,
- 40% при приключване на графичното офомление (за уеб базирани проекти) или при преполовяване на заложената работа
- 30% при завършване на проекта.
(2) При всеки проект на стойност над 8 001 лв без ДДС, АдваУъркс запазва правото си да изиска ежемесечно разплащане за извършената текуща работа по възложения към АдваУъркс проект за изработка, а възложителят (Клиентът) е длъжен да приеме. Минимум 10% от крайната договорена сума за изработка трябва да остане за изплащане при финализиране на проекта. Изпълнителят АдваУъркс няма право на нея до финализиране на проекта.

Чл.11 Цени за довършителни работи несвързани пряко с цялостна изработка на проект:
(1) – Уеб, графичен дизайн и предпечатна подготовка: 44 лв без ДДС / на час
(2) – Програмиране: 62 лв без ДДС / на час
(3) – Други технически, копирайт услуги: 26 лв без ДДС / на час
(4) - Изпращане на рекламни материали до адрес чрез спедиторска фирма: От 10 лв без ДДС
(5) - Измерване на витрини и прозорци за брандиране: 26 лв без ДДС за до 10 прозореца. 2 лв без ДДС за всеки допълнителен прозорец.
(6) – За извършвана на трудова дейност в извънработно време, възложителят заплаща 25% над договорената сума за изработка или 25% допълнително на (1), (2), (3), (5) от чл. 11.

Чл.12 Поради естеството на работата, срокът и цената, които клиентът получава за изработката на проект важат 30 каледнарни дни. Срокът за изпълнение варира и зависи от моментната заетост на екипа на АдваУъркс. Изключение правят изпратените оферти за изработка и отпечатване на рекламни материали, които важат 14 календарни дни, поради ежедневната промяна на складовите наличности на избраните артикули. При приемане на изпратена оферта, клиентът се задължава по време на изпълнението й, да спазва последователността на работа, изискана от страна на АдваУъркс или от трети лица, подизпълнители на АдваУъркс. Работата по проект и поставения срок за изпълнение, започват не по-късно от 48 часа след писменото одобрение от страна на Клиента по получената от него оферта. При извънредни обстоятелства възпрепятстващи началото на работа по проекта от страна на АдваУъркс, клиентът своевременно трябва да бъде уведомен.

Чл.13 За официална кореспонденция с адресат АдваУъркс се считат единствено имейлите с домейн разширение “@advaworx.com”.

Чл.14 Всички фактури, които не са издадени в следствие на официални подписани договори между AdvaWorx и клиента, следва:
- Да се заплащат в тридесет-дневен срок от получаването им.
- За дата на получаване се смята датата на изпращане по електронна поща или датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.
- При ненавременно заплащане на изпратената фактура, АдваУъркс има право да начисли законни лихви.

Чл.15 Всички постъпили искания от страна на клиент, свързани с услугите, които предлага АдваУъркс, които не са плод на анекс към вече подпсан договор между страните, и по естимация на АдваУъркс попадат под чл.8, стига да са адресирани по чл.13 от правилата и условията за работа с АдваУъркс, се считат за възлагателно писмо и след приключване на работа по тях се издава данъчна фактура.

V. Защита на личните данни
Чл.16 АдваУъркс се грижи за защитата на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката на личните данни.

Чл.17 При предоставянето на своя имейл адрес посредством контактната форма на сайта на АдваУъркс, клиента се съгласява да получава т.нар. електронен бюлетин – нюслетър. Клиентът може да се откаже от бюлетина, връщайки съобщение „unsubscribe” на имейла от който е подаден към него.

Чл.18 АдваУъркс не предоставя данните на клиента не трети лица.

Чл.19 Съгласно всички законови разпоредби, съгласието за обработка на личните данни се взема от Клиента в писмен вид, обосновано за всеки конкретен случай.

VI. Ограничаване на отговорността
Чл.20 АдваУъркс не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени към клиента в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.21 АдваУъркс не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени от клиента към трети лица в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.22 АдваУъркс предоставя достъп до съдържанието на Сайта, съгласно българското законодателство и в часност закона за авторското право и сродните му права.

VII. Изменения на общите условия
Чл.23 АдваУъркс запазват правото си да изменят Правилата и условия за използване на услугите по всяко едно време, като своевременно публикува на сайта измененията, заедно с публикуването на новина съобщаваща това на клиента. Правилата и условията важат както за физически така и юридически лица.

VIII. Допълнителни разпоредби
Чл.24 При използването на сайта и услугите на АдваУъркс, клиентът се задължава да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви поместени на страниците на уеб сайта. Клиентът се задължава да пази и да не уронва доброто име и авторитета на АдваУъркс по време и 1 (една) година след прекратяване действието на договорните взаимоотношения, договорени според ЗЗД, както и да не разпространява поверителни за него сведения и информация. Задължението за пазене на доброто име на АдваУъркс обхваща също така публични изказвания, публикации в медии и други начини на извършване на изявления, включително в онлайн или неонлайн среда. При ползването на услугите на АдваУъркс, клиентът е длъжен да спазва утвърдените етични правила на поведение, като не накърнява под никаква форма права и законни интереси на АдваУъркс и/или трети лица.

Чл.25 За всички неуредени в тези условия въпроси, свързани с изпълнението и тулкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.26 Официалното Работно време на АдваУъркс е от Понеделник до Петък, от 09:30 до 17:30 часа.

Чл.27 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти считано от 30.03.2024 г.
Вземете допълнителни 10% намаление от услугите на SuperHosting с промокод - advaworx24!
Вземете допълнителни 10% намаление от услугите на SuperHosting с промокод - advaworx24!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram